Haldamine ja menetlemine

Märgise haldajaks on MTÜ Arenduskoda, kes arendab ja annab märgist välja koostöös Ida-Harju Koostöökoja, MTÜ Parterid ja MTÜ PAIKiga.

Märgise organisatsiooni ülesanded on märgise haldamine: märgise komisjoni moodustamine ja selle töö koordineerimine, märgise koordinaatori palkamine/lepingulise teenusena sisse ostmine, märgise dokumentatsiooni ettevalmistamine, märgise kuvandi ja muu atribuutika arendamine, taotluste vastuvõtmine ja menetlemine, märgise otsuste tegemine koos komisjoniga, märgise eitavate otsuste-tunnistuste väljastamine ja lepingute sõlmimine, märgise nõuete täitmise järelevalve, sh infopäevad ja koolitused, vajadusel külastused ettevõtetesse, märgise arendamine ja ühiste müügi- ning ühisturunduse tegevuste kavandamine (sh projektid ja nendeks tugivahendite taotlemine) ja nende teostamise koordineerimine.

Piirkonna kohaliku toidu märgise komisjon

Märgise taotlusi menetleb ja märgi saamise otsustab minimaalselt viieliikmeline märgise komisjon, mis koosneb soovitavalt olulisemate piirkonna kohaliku toidu toote-/teenusegruppide esindajatest, märgise organisatsiooni esindajast ja vajadusel välistest ekspertidest. Märgise esimese komisjoni koosseisu esitab märgise organisatsiooni juhatusele kinnitamiseks märgise töögrupp projektijuhi vahendusel.

Komisjon valitakse kolmeks aastaks. Komisjon valib liikmete hulgast komisjoni esimehe.
Komisjonil on (konkreetse taotlusega seoses) õigus vajadusel täiendavalt kaasata nõuandva rolliga välist eksperti.

Piirkonna kohaliku toidu märgise taotluse menetlemine

  • Märgise andmise menetlus algab märgi organisatsioonile laekunud taotlusavalduse alusel

(nõuetekohaselt täidetud elketrooniline taotlus koos nõutud lisadega);

  • piirkonna ühise kohaliku toidu märgise taotlusavaldusi võtab märgise organisatsioon vastu pidevalt alates märgise käivitamise päevast (märgise organisatsioon teatab sellest ühe infokanalina oma kodulehel);

  • märgise saamist hinnatakse kahes kategoorias: piirkonna kohaliku toidu toore ja toidutooted ning kohaliku toidu toitlustusteenus (ühe toidukorra menüü);

  • märgise andmise otsustamiseks on märgise organisatsioonil aega maksimaalselt kuni kaks kuud alates taotluse vastuvõtmise päevast;

  • märgise komisjon võtab taotluse otsused vastu jooksvalt. Märgise organisatsiooni koordinaator (esimesed taotlused Leaderi projektijuht) edastab otsustamiseks vajalikud materjalid komisjoniliikmetele. Taotluse materjalide laekumise päevast alates on komisjoniliikmetel aega otsuse tegemiseks maksimaalselt kaks nädalat. Komisjoniliikmel on õigus etteantud aja jooksul olulise põhjuse esitamisel märgise organisatsioonile otsust mitte teha (nt haigus, komandeering vm reis). Otsused ühe taotluse kohta peavad laekuma minimaalselt kolmelt komisjoniliikmelt. Otsuste tegemiseks on märgise organisatsioonil õigus küsida taotlejalt täiendavat informatsiooni ja vajadusel külastada ettevõtet.

Täiendava informatsiooni hankimise ajaks peatub menetlemise aeg.

  • komisjon teeb märgi andmise või mitte andmise otsuse vastavalt taotleja üldnõuete ja konkreetse kategooria kriteeriumite täitmisele, väljastades kas märgi andmise otsuse või mitte andmise otsuse. Märgi mitte andmise otsuse korral saadetakse taotlejale kiri koos põhjendustega;

  • komisjon otsustab märgi perioodi lõpus märgi saaja avalduse alusel märgi õiguse pikendamise järgmiseks perioodiks. Kui märgise omanik ei esita enne märgise kehtivusaja lõppu märgise õiguste pikendamise avaldust, lõpeb märgise kehtivus.
Top